1. Společnost Ivo Riedl, se sídlem Luční 88, Hlušovice, IČO 65161726 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo
 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

  Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 90 dní od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Ivo Riedl. tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

  • Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice

  Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese  ivo.riedl@papirnictviriedl.cz

 6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.papirnictviriedl.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

   • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
   • základní funkčnosti webových stránek

  • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
  • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, . Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
  • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
  • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
  • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
   • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

NOVINKY

arr3 Doprava po Olomouci nad 500,- zdarma... arr3  Při nákupu nad 3000,- doprava zdarma ...

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 75,00 Kč
skladem

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvod

Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy a podmínky vznikající mezi společností Ivo Riedl ( dále jen Papírnictví Riedl ) a jeho zákazníky při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu www.papirnictviriedl.cz , tedy obsahem těchto obchodních podmínek jsou vázáni, práva a povinnosti z nich vyplývají jak pro Papírnictví Riedl, tak i pro jeho zákazníky.

II. Základní definice pojmů

Papírnictví Riedl  se rozumí firma Ivo Riedl, se sídlem Luční 88, Hlušovice, 78314, IČO:65161726, DIČ:CZ7303285341.
Zákazníkem se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, které Papírnictví Riedl prodává na základě objednávky z internetového obchodu.
Internetový obchod se rozumí aktuální nabídka zboží včetně aktuálních cen prezentovaná na internetových stránkách www.papirnictviriedl.cz
Místo doručení se rozumí místo v České republice určené zákazníkem k dodání zboží firmou Papírnictví Riedl.

III. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré obchodní případy realizované jak internetovým obchodem, tak i prostřednictvím katalogu či jiným způsobem (zvláště telefonicky, faxem, e-mailem či osobně). Od těchto obchodních podmínek se lze odchýlit pouze na základě písemné dohody mezi zákazníkem a Papírnictví Riedl.
Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro zákazníka od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s Papírnictví Riedl, tedy od okamžiku, kdyPapírnictví Riedl potvrdí zákazníkovi převzetí objednávky. Tímto okamžikem dochází mezi Papírnictví Riedl a zákazníkem k uzavření kupní smlouvy, čímž vzniká Papírnictví Riedl povinnost zboží dodat do místa určení a povinnost zákazníka převzít zboží,  zaplatit cenu zboží a případně za podmínek uvedených v ceníku cenu za doručení zboží. Kupní smlouva, jejíž předmětem je zboží specifikované v potvrzené objednávce a jejíž obsah , zejména cena sjednaná mezi Papírnictví Riedl a zákazníkem jako cena smluvní, je dán dalšími údaji v této potvrzené objednávce a ustanovením těchto obchodních podmínek.

IV. Dodací podmínky

Zákazník se zavazuje seznámit se s konkrétními podmínkami dodávky zboží , zejména s ceníkem, způsobem hrazení ceny zboží, podmínkami dopravy do místa a všech ostatních uvedených v těchto podmínkách
Ceník uveřejněný na internetových stránkách se aktualizuje průběžně. Papírnictví Riedl se zavazuje dodat zákazníkovi zboží za aktuální ceny, které jsou uvedeny v okamžiku odeslání potvrzení objednávky.
Zákazník je povinen v objednávce uvést zejména: označení zákazníka, tj uvedení jeho firmy popř.jména, adresy, IČO, DIČ, název zboží, objednávkové číslo zboží, množství, balení, místo určené pro dodání zboží, datum vystavení objednávky a způsob platby.

Objednávka je platná, pokud je učiněna:
-   telefonicky či faxem na telefonních číslech : +420602708380 , 525229147
-   poštou na adresu Papírnictví Riedl, Dolní náměstí 30, Olomouc. 77900
-   e-mailem na adrese ivo.riedl@papirnictviriedl.cz
-   přes internetový obchod na adrese www.papirnictviriedl.cz

Papírnictví Riedl se zavazuje doručit zboží uvedené v potvrzené objednávce do místa určení nejpozději do 10 pracovních dnů (pokud nebude dohodnuto jinak). Z důvodu vyšší moci (přírodní katastrofy, stávky, výluky a jiné) si Papírnictví Riedl vyhrazuje právo tuto lhůtu nedodržet. Dále si V vyhrazuje právo prodloužit termín dodání z důvodu nedodání zboží od výrobce či dodavatele. Přepravu zboží do místa dodání uvedeného v objednávce určuje a zajišťuje Papírnictví Riedl.

Pro odběratele v Olomouci je doprava zdarma. Pro ostatní odběratele  je při objednávce nad 1500,- Kč bez DPH doprava zdarma, při nižší objednávce je zákazníkovi účtováno dopravné ve výši maximálně 190,00 Kč bez DPH.
Zákazník je povinen zboží převzít a co nejdříve ho zkontrolovat a zjištěné vady neprodleně nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne dodání uplatnit u Papírnictví Riedl. V případě, že zákazník odmítne zboží v místě doručení převzít nebo v případě, že zákazník do okamžiku předání zboží svoji objednávku stornuje, má Papírnictví Riedl právo uplatnit vůči zákazníkovi náhradu do té doby realizovaných nákladů, a to zejména nákladů souvisejících s dosud realizovanou dopravou. Pokud je zboží z jiných důvodů nedoručitelné, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti zákazníka nebo jeho zástupce (dále jen nedoručitelné zboží), mají smluvní strany za to, že Papírnictví Riedl tímto okamžikem od kupní smlouvy uzavřené potvrzením zákazníka odstoupil, čímž mu však nezaniká právo na náhradu do té doby vynaložených nákladů.

V. Nabytí vlastnického práva, platební podmínky, škody na zboží

Zákazník nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem úplného zaplacení jeho kupní ceny.
Zákazník uhradí kupní cenu zboží v hotovosti při dodání zboží nebo se souhlasem Papírnictví Riedl převodem na běžný účet Papírnictví Riedl v termínu splatnosti faktury, jež je uveden na vystavené faktuře. Také je možno platit předem, tzn. že zboží bude odesláno po zaplacení zálohové faktury. Formu úhrady závazku má právo jednoznačně určit dodavatel, tedy firma Papírnictví Riedl. Za zaplacenou je faktura považována dnem připsání peněz na účet Papírnictví Riedl. V případě prodlení s úhradou faktury je Papírnictví Riedl oprávněna účtovat zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Nad rámec uplatněné smluvní pokuty má Papírnictví Riedl nárok vůči zákazníkovi uplatnit i nárok na náhradu v této souvislosti způsobené škody. Pokud je zákazník v prodlení s úhradou ceny, není Papírnictví Riedl povinná plnit své povinnosti vůči zákazníkovi, popřípadě je oprávněna poskytovat další služby zákazníkovi výhradně proti platbě v hotovosti. Toto rozhodnutí musí být zákazníkovi oznámeno telefonicky nebo písemně nebo e-mailem.

VI. Záruka, reklamace, vrácení zbožíodstoupení od smlouvy

Papírnictví Riedl poskytuje na veškeré zboží ( s výjimkou zboží rychle podléhající zkáze  potraviny, nápoje atd.) záruku 24 měsíců, není li uvedeno jinak. U zboží rychle podléhajícímu zkáze poskytuje Papírnictví Riedl záruku, kterou je lhůta garantovaná výrobcem a uvedená na obale zboží. Obsahem této záruky je právo zákazníka na výměnu zboží, které bylo zákazníkem oprávněně reklamováno, za obdobné zboží bez vad.
Zákazník má právo vrátit nepoužité zboží, s výjimkou zboží upraveného dle přání zákazníka či speciálně objednaného mimo sortiment Papírnictví Riedl, do 14 dnů ode dne dodání. Právo vrátit zboží musí zákazník uplatnit nejpozději poslední den stanovené lhůty ve firmě Papírnictví Riedl na uvedených kontaktních číslech a adresách. Právo vrátit zboží se vztahuje výlučně na zboží nabízené v katalogu Papírnictví Riedl nebo prostřednictvím internetového obchodu. Reklamaci včetně záručních oprav lze uplatnit v sídle společnosti Papírnictví Riedl, osobně popř.přepravní službou. Veškeré ostatní podmínky a nároky v rámci reklamací se řídí Občanským zákoníkem. Firma Papírnictví Riedl si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy pokud výrobce nebo dovozce nabízeného zboží výrazně změní obchodní podmínky, cenu a kvalitu zboží, nebo tuto položku zcela vyřadí ze sortimentu.

 

VII. Obecná ustanovení

Nárok zákazníka na náhradu škody v souvislosti s plněním Papírnictví Riedl je omezen výší ceny zboží, které se takový nárok týká.
Papírnictví Riedl neodpovídá za nedodržení termínu dodání, pokud je přístupnost na místo dodání dopravními prostředky běžně používanými Papírnictví Riedl ztížena nad běžnou míru.
Papírnictví Riedl a zákazník se dohodli, že vztahy související s plněním Papírnictví Riedl a fyzickými osobami resp.právnickými se budou řídit ustanovením obchodního zákoníku.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinností  15.2.2016